TNK là gì? Nghĩa của từ tnk

TNK là gì?

TNK“Thuế nhập khẩu” trong tiếng Việt.

TNK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNK“Thuế nhập khẩu”.

Thuế nhập khẩu.

Giải thích ý nghĩa của TNK

TNK có nghĩa “Thuế nhập khẩu” trong tiếng Việt.