TNKQ là gì? Nghĩa của từ tnkq

TNKQ là gì?

TNKQ“Trắc nghiệm khách quan” trong tiếng Việt.

TNKQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNKQ“Trắc nghiệm khách quan”.

Trắc nghiệm khách quan.

Giải thích ý nghĩa của TNKQ

TNKQ có nghĩa “Trắc nghiệm khách quan” trong tiếng Việt.