TNLN là gì? Nghĩa của từ tnln

TNLN là gì?

TNLN“Thanh niên lập nghiệp” trong tiếng Việt.

TNLN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNLN“Thanh niên lập nghiệp”.

Thanh niên lập nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của TNLN

TNLN có nghĩa “Thanh niên lập nghiệp” trong tiếng Việt.