TNND là gì? Nghĩa của từ tnnd

TNND là gì?

TNND“Tiếng nói Nhân dân” trong tiếng Việt.

TNND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNND“Tiếng nói Nhân dân”.

Tiếng nói Nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của TNND

TNND có nghĩa “Tiếng nói Nhân dân” trong tiếng Việt.