TNNT là gì? Nghĩa của từ tnnt

TNNT là gì?

TNNT“Thanh niên nông thôn” trong tiếng Việt.

TNNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNNT“Thanh niên nông thôn”.

Thanh niên nông thôn.

Giải thích ý nghĩa của TNNT

TNNT có nghĩa “Thanh niên nông thôn” trong tiếng Việt.