TNS là gì? Nghĩa của từ tns

TNS là gì?

TNS“Tu nghiệp sinh” trong tiếng Việt.

TNS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNS“Tu nghiệp sinh”.

Tu nghiệp sinh.

Giải thích ý nghĩa của TNS

TNS có nghĩa “Tu nghiệp sinh” trong tiếng Việt.