TNSVVN là gì? Nghĩa của từ tnsvvn

TNSVVN là gì?

TNSVVN“Thanh niên sinh viên Việt Nam” trong tiếng Việt.

TNSVVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNSVVN“Thanh niên sinh viên Việt Nam”.

Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của TNSVVN

TNSVVN có nghĩa “Thanh niên sinh viên Việt Nam” trong tiếng Việt.