TNTP là gì? Nghĩa của từ tntp

TNTP là gì?

TNTP“Thiếu niên Tiền phong” trong tiếng Việt.

TNTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNTP“Thiếu niên Tiền phong”.

Thiếu niên Tiền phong.

Giải thích ý nghĩa của TNTP

TNTP có nghĩa “Thiếu niên Tiền phong” trong tiếng Việt.