TNV là gì? Nghĩa của từ tnv

TNV là gì?

TNV“Tình nguyện viên” trong tiếng Việt.

TNV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNV“Tình nguyện viên”.

Tình nguyện viên.

Giải thích ý nghĩa của TNV

TNV có nghĩa “Tình nguyện viên” trong tiếng Việt.