TNVN là gì? Nghĩa của từ tnvn

TNVN là gì?

TNVN“Thanh niên Việt Nam” trong tiếng Việt.

TNVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNVN“Thanh niên Việt Nam”.

Thanh niên Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của TNVN

TNVN có nghĩa “Thanh niên Việt Nam” trong tiếng Việt.