TNXH là gì? Nghĩa của từ tnxh

TNXH là gì?

TNXH“Tệ nạn xã hội” trong tiếng Việt.

TNXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNXH“Tệ nạn xã hội”.

Tệ nạn xã hội.

Giải thích ý nghĩa của TNXH

TNXH có nghĩa “Tệ nạn xã hội” trong tiếng Việt.