TNXK là gì? Nghĩa của từ tnxk

TNXK là gì?

TNXK“Thanh niên xung kích” trong tiếng Việt.

TNXK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNXK“Thanh niên xung kích”.

Thanh niên xung kích.

Giải thích ý nghĩa của TNXK

TNXK có nghĩa “Thanh niên xung kích” trong tiếng Việt.