TNXP là gì? Nghĩa của từ tnxp

TNXP là gì?

TNXP“Thanh niên xung phong” trong tiếng Việt.

TNXP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNXP“Thanh niên xung phong”.

Thanh niên xung phong.

Giải thích ý nghĩa của TNXP

TNXP có nghĩa “Thanh niên xung phong” trong tiếng Việt.