TOIL là gì? Nghĩa của từ toil

TOIL là gì?

TOIL“Time Off In Lieu” trong tiếng Anh.

TOIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TOIL“Time Off In Lieu”.

Time Off In Lieu: Hết giờ ở Liễu.

Giải thích ý nghĩa của TOIL

TOIL có nghĩa “Time Off In Lieu”, dịch sang tiếng Việt là “Hết giờ ở Liễu”.