TOR là gì? Nghĩa của từ tor

TOR là gì?

TOR“Terms Of Reference” trong tiếng Anh.

TOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TOR“Terms Of Reference”.

Terms Of Reference: Điều khoản tham chiếu.

Một số kiểu TOR viết tắt khác:

Target Of Rapamycin: Mục tiêu của rapamycin.

Transcript Of Records: Bảng điểm hồ sơ.

Giải thích ý nghĩa của TOR

TOR có nghĩa “Terms Of Reference”, dịch sang tiếng Việt là “Điều khoản tham chiếu”.