TOTP là gì? Nghĩa của từ totp

TOTP là gì?

TOTP“Time-based One-Time Password” trong tiếng Anh.

TOTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TOTP“Time-based One-Time Password”.

Time-based One-Time Password: Mật khẩu dùng một lần dựa trên thời gian.

Một số kiểu TOTP viết tắt khác:

Top Of The Pops: Trên cùng của Pops.

Giải thích ý nghĩa của TOTP

TOTP có nghĩa “Time-based One-Time Password”, dịch sang tiếng Việt là “Mật khẩu dùng một lần dựa trên thời gian”.