TPCĐ là gì? Nghĩa của từ tpcđ

TPCĐ là gì?

TPCĐ“Trái phiếu chuyển đổi” trong tiếng Việt.

TPCĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TPCĐ“Trái phiếu chuyển đổi”.

Trái phiếu chuyển đổi.

Giải thích ý nghĩa của TPCĐ

TPCĐ có nghĩa “Trái phiếu chuyển đổi” trong tiếng Việt.