TPCT là gì? Nghĩa của từ tpct

TPCT là gì?

TPCT“Thành phố Cần Thơ” trong tiếng Việt.

TPCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TPCT“Thành phố Cần Thơ”.

Thành phố Cần Thơ.

Giải thích ý nghĩa của TPCT

TPCT có nghĩa “Thành phố Cần Thơ” trong tiếng Việt.