TPHCM là gì? Nghĩa của từ tphcm

TPHCM là gì?

TPHCM“Thành phố Hồ Chí Minh” trong tiếng Việt.

TPHCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TPHCM“Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thích ý nghĩa của TPHCM

TPHCM có nghĩa “Thành phố Hồ Chí Minh” trong tiếng Việt.