TRACON là gì? Nghĩa của từ tracon

TRACON là gì?

TRACON“Terminal Radar Approach Control” trong tiếng Anh.

TRACON là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TRACON“Terminal Radar Approach Control”.

Terminal Radar Approach Control: Kiểm soát phương pháp tiếp cận radar đầu cuối.

Giải thích ý nghĩa của TRACON

TRACON có nghĩa “Terminal Radar Approach Control”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát phương pháp tiếp cận radar đầu cuối”.