TSDĐ là gì? Nghĩa của từ tsdđ

TSDĐ là gì?

TSDĐ“Tiền sử dụng đất” trong tiếng Việt.

TSDĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TSDĐ“Tiền sử dụng đất”.

Tiền sử dụng đất.

Giải thích ý nghĩa của TSDĐ

TSDĐ có nghĩa “Tiền sử dụng đất” trong tiếng Việt.