TSKH là gì? Nghĩa của từ tskh

TSKH là gì?

TSKH“Tiến sỹ khoa học” trong tiếng Việt.

TSKH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TSKH“Tiến sỹ khoa học”.

Tiến sỹ khoa học.

Giải thích ý nghĩa của TSKH

TSKH có nghĩa “Tiến sỹ khoa học” trong tiếng Việt.