TSX là gì? Nghĩa của từ tsx

TSX là gì?

TSX“Transactional Synchronization Extensions” trong tiếng Anh.

TSX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TSX“Transactional Synchronization Extensions”.

Transactional Synchronization Extensions: Tiện ích mở rộng đồng bộ hóa giao dịch.

Một số kiểu TSX viết tắt khác:

Toronto Stock Exchange: Sở giao dịch chứng khoán Toronto.

Taiwan Stock Exchange: Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan.

Giải thích ý nghĩa của TSX

TSX có nghĩa “Transactional Synchronization Extensions”, dịch sang tiếng Việt là “Tiện ích mở rộng đồng bộ hóa giao dịch”.