TTBĐS là gì? Nghĩa của từ ttbđs

TTBĐS là gì?

TTBĐS“Thị trường bất động sản” trong tiếng Việt.

TTBĐS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTBĐS“Thị trường bất động sản”.

Thị trường bất động sản.

Giải thích ý nghĩa của TTBĐS

TTBĐS có nghĩa “Thị trường bất động sản” trong tiếng Việt.