TTBDVH là gì? Nghĩa của từ ttbdvh

TTBDVH là gì?

TTBDVH“Trung tâm bồi dưỡng văn hóa” trong tiếng Việt.

TTBDVH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTBDVH“Trung tâm bồi dưỡng văn hóa”.

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.

Giải thích ý nghĩa của TTBDVH

TTBDVH có nghĩa “Trung tâm bồi dưỡng văn hóa” trong tiếng Việt.