TTBDVHNG là gì? Nghĩa của từ ttbdvhng

TTBDVHNG là gì?

TTBDVHNG“Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ” trong tiếng Việt.

TTBDVHNG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTBDVHNG“Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ”.

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.

Giải thích ý nghĩa của TTBDVHNG

TTBDVHNG có nghĩa “Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ” trong tiếng Việt.