TTBYT là gì? Nghĩa của từ ttbyt

TTBYT là gì?

TTBYT“Trang thiết bị y tế” trong tiếng Việt.

TTBYT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTBYT“Trang thiết bị y tế”.

Trang thiết bị y tế.

Giải thích ý nghĩa của TTBYT

TTBYT có nghĩa “Trang thiết bị y tế” trong tiếng Việt.