TTCK là gì? Nghĩa của từ ttck

TTCK là gì?

TTCK“Trung tâm chứng khoán” trong tiếng Việt.

TTCK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTCK“Trung tâm chứng khoán”.

Trung tâm chứng khoán.

Một số kiểu TTCK viết tắt khác:

Thị trường chứng khoán.

Giải thích ý nghĩa của TTCK

TTCK có nghĩa “Trung tâm chứng khoán” trong tiếng Việt.