TTCN là gì? Nghĩa của từ ttcn

TTCN là gì?

TTCN“Thị trường chuyển nhượng” trong tiếng Việt.

TTCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTCN“Thị trường chuyển nhượng”.

Thị trường chuyển nhượng.

Một số kiểu TTCN viết tắt khác:

Tuổi trẻ Chủ nhật.

Trung tâm cai nghiện.

Tiểu thủ công nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của TTCN

TTCN có nghĩa “Thị trường chuyển nhượng” trong tiếng Việt.