TTCP là gì? Nghĩa của từ ttcp

TTCP là gì?

TTCP“Thanh tra Chính phủ” trong tiếng Việt.

TTCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTCP“Thanh tra Chính phủ”.

Thanh tra Chính phủ.

Một số kiểu TTCP viết tắt khác:

Thủ tướng Chính phủ.

Giải thích ý nghĩa của TTCP

TTCP có nghĩa “Thanh tra Chính phủ” trong tiếng Việt.