TTĐB là gì? Nghĩa của từ ttđb

TTĐB là gì?

TTĐB“Tiêu thụ đặc biệt (thuế)” trong tiếng Việt.

TTĐB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTĐB“Tiêu thụ đặc biệt (thuế)”.

Tiêu thụ đặc biệt (thuế).

Giải thích ý nghĩa của TTĐB

TTĐB có nghĩa “Tiêu thụ đặc biệt (thuế)” trong tiếng Việt.