TTDD là gì? Nghĩa của từ ttdd

TTDD là gì?

TTDD“Trung tâm dinh dưỡng” trong tiếng Việt.

TTDD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTDD“Trung tâm dinh dưỡng”.

Trung tâm dinh dưỡng.

Giải thích ý nghĩa của TTDD

TTDD có nghĩa “Trung tâm dinh dưỡng” trong tiếng Việt.