TTĐM là gì? Nghĩa của từ ttđm

TTĐM là gì?

TTĐM“Trung tâm điện máy” trong tiếng Việt.

TTĐM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTĐM“Trung tâm điện máy”.

Trung tâm điện máy.

Giải thích ý nghĩa của TTĐM

TTĐM có nghĩa “Trung tâm điện máy” trong tiếng Việt.