TTDV là gì? Nghĩa của từ ttdv

TTDV là gì?

TTDV“Trung tâm dịch vụ” trong tiếng Việt.

TTDV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTDV“Trung tâm dịch vụ”.

Trung tâm dịch vụ.

Giải thích ý nghĩa của TTDV

TTDV có nghĩa “Trung tâm dịch vụ” trong tiếng Việt.