TTDVVL là gì? Nghĩa của từ ttdvvl

TTDVVL là gì?

TTDVVL“Trung tâm dịch vụ việc làm” trong tiếng Việt.

TTDVVL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTDVVL“Trung tâm dịch vụ việc làm”.

Trung tâm dịch vụ việc làm.

Giải thích ý nghĩa của TTDVVL

TTDVVL có nghĩa “Trung tâm dịch vụ việc làm” trong tiếng Việt.