TTG là gì? Nghĩa của từ ttg

TTG là gì?

TTG“Thủ tướng” trong tiếng Việt.

TTG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTG“Thủ tướng”.

Thủ tướng.

Giải thích ý nghĩa của TTG

TTG có nghĩa “Thủ tướng” trong tiếng Việt.