TTGDCK là gì? Nghĩa của từ ttgdck

TTGDCK là gì?

TTGDCK“Trung tâm giao dịch chứng khoán” trong tiếng Việt.

TTGDCK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTGDCK“Trung tâm giao dịch chứng khoán”.

Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Giải thích ý nghĩa của TTGDCK

TTGDCK có nghĩa “Trung tâm giao dịch chứng khoán” trong tiếng Việt.