TTGDTX là gì? Nghĩa của từ ttgdtx

TTGDTX là gì?

TTGDTX“Trung tâm Giáo dục thường xuyên” trong tiếng Việt.

TTGDTX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTGDTX“Trung tâm Giáo dục thường xuyên”.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Giải thích ý nghĩa của TTGDTX

TTGDTX có nghĩa “Trung tâm Giáo dục thường xuyên” trong tiếng Việt.