TTGT là gì? Nghĩa của từ ttgt

TTGT là gì?

TTGT“Trật tự giao thông” trong tiếng Việt.

TTGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTGT“Trật tự giao thông”.

Trật tự giao thông.

Giải thích ý nghĩa của TTGT

TTGT có nghĩa “Trật tự giao thông” trong tiếng Việt.