TTHTCĐ là gì? Nghĩa của từ tthtcđ

TTHTCĐ là gì?

TTHTCĐ“Trung tâm học tập cộng đồng” trong tiếng Việt.

TTHTCĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTHTCĐ“Trung tâm học tập cộng đồng”.

Trung tâm học tập cộng đồng.

Giải thích ý nghĩa của TTHTCĐ

TTHTCĐ có nghĩa “Trung tâm học tập cộng đồng” trong tiếng Việt.