TTHTSV là gì? Nghĩa của từ tthtsv

TTHTSV là gì?

TTHTSV“Trung tâm hỗ trợ sinh viên” trong tiếng Việt.

TTHTSV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTHTSV“Trung tâm hỗ trợ sinh viên”.

Trung tâm hỗ trợ sinh viên.

Giải thích ý nghĩa của TTHTSV

TTHTSV có nghĩa “Trung tâm hỗ trợ sinh viên” trong tiếng Việt.