TTK là gì? Nghĩa của từ ttk

TTK là gì?

TTK“Tổng thư ký” trong tiếng Việt.

TTK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTK“Tổng thư ký”.

Tổng thư ký.

Giải thích ý nghĩa của TTK

TTK có nghĩa “Tổng thư ký” trong tiếng Việt.