TTLT là gì? Nghĩa của từ ttlt

TTLT là gì?

TTLT“Thông tư liên tịch” trong tiếng Việt.

TTLT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTLT“Thông tư liên tịch”.

Thông tư liên tịch.

Giải thích ý nghĩa của TTLT

TTLT có nghĩa “Thông tư liên tịch” trong tiếng Việt.