TTN là gì? Nghĩa của từ ttn

TTN là gì?

TTN“Thanh thiếu niên” trong tiếng Việt.

TTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTN“Thanh thiếu niên”.

Thanh thiếu niên.

Giải thích ý nghĩa của TTN

TTN có nghĩa “Thanh thiếu niên” trong tiếng Việt.