TTNN là gì? Nghĩa của từ ttnn

TTNN là gì?

TTNN“Trung tâm ngoại ngữ” trong tiếng Việt.

TTNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTNN“Trung tâm ngoại ngữ”.

Trung tâm ngoại ngữ.

Giải thích ý nghĩa của TTNN

TTNN có nghĩa “Trung tâm ngoại ngữ” trong tiếng Việt.