TTQLKT là gì? Nghĩa của từ ttqlkt

TTQLKT là gì?

TTQLKT“Trật tự quản lý kinh tế” trong tiếng Việt.

TTQLKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTQLKT“Trật tự quản lý kinh tế”.

Trật tự quản lý kinh tế.

Giải thích ý nghĩa của TTQLKT

TTQLKT có nghĩa “Trật tự quản lý kinh tế” trong tiếng Việt.