TTTH là gì? Nghĩa của từ ttth

TTTH là gì?

TTTH“Trung tâm tin học” trong tiếng Việt.

TTTH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTTH“Trung tâm tin học”.

Trung tâm tin học.

Giải thích ý nghĩa của TTTH

TTTH có nghĩa “Trung tâm tin học” trong tiếng Việt.