TTTTN là gì? Nghĩa của từ ttttn

TTTTN là gì?

TTTTN“Trí thức trẻ tình nguyện” trong tiếng Việt.

TTTTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTTTN“Trí thức trẻ tình nguyện”.

Trí thức trẻ tình nguyện.

Giải thích ý nghĩa của TTTTN

TTTTN có nghĩa “Trí thức trẻ tình nguyện” trong tiếng Việt.