TTVGT là gì? Nghĩa của từ ttvgt

TTVGT là gì?

TTVGT“Trật tự viên giao thông” trong tiếng Việt.

TTVGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTVGT“Trật tự viên giao thông”.

Trật tự viên giao thông.

Giải thích ý nghĩa của TTVGT

TTVGT có nghĩa “Trật tự viên giao thông” trong tiếng Việt.