TTVH là gì? Nghĩa của từ ttvh

TTVH là gì?

TTVH“Trung tâm văn hóa” trong tiếng Việt.

TTVH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTVH“Trung tâm văn hóa”.

Trung tâm văn hóa.

Giải thích ý nghĩa của TTVH

TTVH có nghĩa “Trung tâm văn hóa” trong tiếng Việt.